Teisinė informacija

Klientas turi teisę nutraukti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, bet kuriuo metu, įspėjęs apie tai tiekėją (Elektrum Lietuva) ne vėliau nei prieš 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas.

Klientas turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti sutartį su operatoriumi ir (ar) visuomeniniu tiekėju, o esant sudarytai terminuotai sutarčiai ar sutarčiai su nepriklausomu tiekėju – sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Buitinis elektros energijos vartotojas turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti sutartį ir su nepriklausomu tiekėju.

Elektrum Lietuva turi teisę nutraukti Sutartį pateikdamas išankstinį 30 (trisdešimties) dienų pranešimą klientui tokiais atvejais:1)Jei klientas iš esmės pažeidžia Sutartį.2) Jei dėl kliento kaltės operatorius nutraukė arba apribojo elektros energijos perdavimą.

Klientas, prieš sudarydamas arba nutraukdamas elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį su tiekėju, taip pat keisdamas vieną tiekėją kitu tiekėju privalo prieš 3 savaites apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, pranešti operatoriui, prie kurio elektros tinklų yra prijungti vartotojo elektros įrenginiai.

Klientas, pirmą kartą sudarantis elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, pranešimą operatoriui apie pasirinktą nepriklausomą tiekėją pateikia prieš prijungiant jo įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų, bet ne vėliau kaip elektros apskaitos prietaiso įrengimo dieną.

Klientas, numatantis nutraukti sutartį, privalo iki sutarties nutraukimo dienos raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, pranešti elektros komercinės apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją bei visiškai atsiskaityti su operatoriumi ir (ar) tiekėju už patiektą elektros energiją bei jos persiuntimo paslaugas, o nebuitinis vartotojas – ir už reaktyviąją elektros energiją.

More