„Elektrum Lietuva“ etikos principai

1. Sąžiningas elgesys

„Elektrum Lietuva“ vienodai sąžiningai elgiasi su savo darbuotojais, klientais ir tiekėjais, visiems teikdama teisingą ir patikrintą informaciją. Bendrovė renkasi partnerius, kurie savo veikloje laikosi sąžiningos konkurencijos taisyklių ir vengia situacijų, iš kurių partneriai galėtų gauti naudos. „Elektrum Lietuva“ remia skaidrią komercinę veiklą, laikosi konkurencijos taisyklių, nesudaro sandorių, kurie riboja konkurenciją, yra korumpuoti ar diskriminuojantys. „Elektrum Lietuva“ kuria savo darbuotojams ir partneriams saugią bei nediskriminuojančią darbo aplinką.

2. Interesų konflikto vengimas

„Elektrum Lietuva“ darbuotojai priima sprendimus tik savo darbdavio interesams tenkinti. „Elektrum Lietuva“ parengė eilę priemonių, kurios padeda išvengti interesų konfliktų situacijų tarp darbuotojų.

„Elektrum Lietuva“ interesų konfliktu laiko situaciją, kurioje darbuotojas turi priimti sprendimą, inicijuoti sprendimų priėmimą ar kitaip dalyvauti sprendimų priėmimo procese savo pareiginės kompetencijos ribose arba vykdyti kitą veiklą, kuri nėra susijusi su darbinėmis pareigomis ir gali daryti įtaką asmeniniams ar materialiniams darbuotojo, jo (jos) giminaičių, ar asmenų, su kuriais darbuotojas kartu tvarko ūkį, ar verslo partnerių interesams.

Siekdama sumažinti interesų konflikto riziką, savo etikos kodekse „Elektrum Lietuva“ nustato, kad vykdydamas savo pareigas, darbuotojas negali priimti jokio materialaus turto, materialinės arba kitokios naudos, įskaitant dovanas, atsidėkojimą pinigais, komisinius ar kitus vertingus daiktus kaip paskatinimą ar atlyginimą. Vienintelė išimtis yra reprezentacinės dovanos, reklaminiai suvenyrai ar kiti mažos vertės daiktai.

„Elektrum Lietuva“ partneriai yra raginami veikti taip, kad savo veiksmais nesukeltų interesų konflikto įtarimų bendradarbiaujant su „Elektrum Lietuva“, įskaitant vadovavimąsi „Elektrum Lietuva“ nustatytais apribojimais priimti dovanas bei nesiūlyti „Elektrum Lietuva“ darbuotojams jokio materialaus turto kaip atlygio ar paskatinimo už tam tikrus veiksmus.

3. Absoliutus korupcijos bei sukčiavimo prevencijos įstatymų laikymasis

„Elektrum Lietuva“ savo veikloje netoleruoja sukčiavimo ir korupcijos, bendradarbiauja su partneriais, kurie supranta „Elektrum Lietuva“ etikos kodekse nustatytų vertybių nepakeičiamumą, remia „Elektrum Lietuva“ skaidraus verslo principus ir stengiasi išvengti korupcijos bei sukčiavimo. „Elektrum Lietuva“ partneriai yra raginami vengti sukčiavimo bei korupcijos veiksmų savo versle bei bendradarbiaujant su „Elektrum Lietuva“.

4. Bendradarbiavimas

„Elektrum Lietuva“ sutartiniai partneriai privalo laikytis panašių etikos principų ir bendradarbiavimą grįsti sąžiningumu. Siekiant įgyvendinti šiuos esminius principus bendradarbiaujant su „Elektrum Lietuva“, pasirašius bendradarbiavimo sutartis, „Elektrum Lietuva“ prašo savo partnerių užtikrinti, kad bendradarbiaudami jie laikysis aukštų etikos standartų. Esminių „Elektrum Lietuva“ etikos principų yra laikomasi „Elektrum Lietuva" organizuojamuosiuose pirkimuose, sudarant sutartis su verslo partneriais bei per visą bendradarbiavimo laikotarpį.

Jei verslo partneriai turi pagrindo įtarti, kad „Elektrum Lietuva“ darbuotojai pažeidžia esminius verslo etikos principus, jie skatinami apie tai raštu pranešti „Elektrum Lietuva“.

Vairāk sadaļu