Elektrum

Teisinė informacija

Dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties

Klientas turi teisę nutraukti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, bet kuriuo metu, įspėjęs apie tai tiekėją (Elektrum Lietuva) ne vėliau nei prieš 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas.

Klientas turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti sutartį su operatoriumi ir (ar) visuomeniniu tiekėju, o esant sudarytai terminuotai sutarčiai ar sutarčiai su nepriklausomu tiekėju – sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Buitinis elektros energijos vartotojas turi teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti sutartį ir su nepriklausomu tiekėju.

Elektrum Lietuva turi teisę nutraukti Sutartį pateikdamas išankstinį 30 (trisdešimties) dienų pranešimą klientui tokiais atvejais:1)Jei klientas iš esmės pažeidžia Sutartį.2) Jei dėl kliento kaltės operatorius nutraukė arba apribojo elektros energijos perdavimą.

Klientas, prieš sudarydamas arba nutraukdamas elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį su tiekėju, taip pat keisdamas vieną tiekėją kitu tiekėju privalo prieš 3 savaites apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, pranešti operatoriui, prie kurio elektros tinklų yra prijungti vartotojo elektros įrenginiai.

Klientas, pirmą kartą sudarantis elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, pranešimą operatoriui apie pasirinktą nepriklausomą tiekėją pateikia prieš prijungiant jo įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų, bet ne vėliau kaip elektros apskaitos prietaiso įrengimo dieną.

Klientas, numatantis nutraukti sutartį, privalo iki sutarties nutraukimo dienos raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, pranešti elektros komercinės apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją bei visiškai atsiskaityti su operatoriumi ir (ar) tiekėju už patiektą elektros energiją bei jos persiuntimo paslaugas, o nebuitinis vartotojas – ir už reaktyviąją elektros energiją.

Čia galite sužinoti buitinio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo ir elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarties Bendrąsias sąlygas.

Dėl gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties

Vartotojas, norintis pakeisti tiekimo įmonę ir sudaryti naują gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį, turi pateikti naujai tiekimo įmonei prašymą (pranešimą) sudaryti tokią sutartį. Nauja tiekimo įmonė, iš vartotojo gautą pranešimą apie vartotojo tiekimo įmonės pakeitimą, papildo informacija apie numatomos sudaryti naujos dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datą ir raštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis, ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki numatomos naujos dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos pateikia skirstymo sistemos operatoriui ir esamai tiekimo įmonei, su kuria vartotojas nutraukia dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

Dujų kokybės parametrus sistemos įleidimo taške (perdavimo sistemos ar kitos sistemos išleidimo taške) nustato dujų sistemos, prie kurios prijungtas Operatoriaus sistemos įleidimo taškas, operatorius.
Pardavėjo tiekiamų dujų sudėtis ir kokybė privalo atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kokybės reikalavimus.

Nebuitinis vartotojas (klientas) turi teisę nutraukti gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų rašytiniu pranešimu apie Sutarties nutraukimą įspėjęs tiekėją (Elektrum Lietuva), jeigu tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Esminis Sutarties pažeidimas tai yra praleistas prievolės įvykdymo terminas ir (ar) tiekėjo prievolės per papildomai nustatytą terminą neįvykdymas.

Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį su nebuitiniu vartotoju (klientu), apie tai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų rašytiniu pranešimu (pasirinktinai elektroniniu paštu arba paštu) įspėjęs klientą žemiau nurodytais atvejais: 1) jei klientas padarė esminį Sutarties pažeidimą; 2) jei klientui dujų tiekimas buvo nutrauktas dėl kliento kaltės ir neatkurtas ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius; 3) kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

Tiekėjas ir skirstymo sistemos operatorius tiekėjo prašymu turi teisę apriboti ir (ar) nutraukti klientui dujų tiekimą, jeigu klientas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo įspėjimo gavimo dienos neapmokėjo sąskaitų už suvartotas dujas ar jų perdavimo, skirstymo paslaugas ar su tuo susijusias paslaugas. Nutraukus ar apribojus dujų tiekimą dėl įsiskolinimų, dujų tiekimas atnaujinamas tik tada, kai vartotojas sumoka visus įsiskolinimus už dujas ir suteiktas paslaugas bei apmoka dujų nutraukimo ir prijungimo bei kitas su tuo susijusias išlaidas.

Sutartis gali būti pratęsiama pratęsiant dujų pardavimo laikotarpį kiekvienam produktui, dėl kurių vartotojas susitaria su Tiekėju, šiais būdais: 

  1. Automatiškai tomis pačiomis produkto sąlygomis bei tam pačiam dujų pardavimo laikotarpiui. 
  2. Pakeistomis produkto sąlygomis, jei Tiekėjas pateikia pasiūlymą ir suteikia vartotojui sutartyje nurodytą terminą sprendimui priimti. Jeigu vartotojas sutartyje numatyta tvarka praneša, kad nesutinka su pateiktu pasiūlymu, pardavimo laikotarpis konkrečiam produktui, arba visa sutartis pasibaigia.

Tiekėjas, jeigu nevykdo/netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, vartotojui pareikalavus atlygina vartotojo patirtus tiesioginius nuostolius, kilusius dėl tiekėjo kaltės.

Tiekėjui, pateikus netikslias, neteisingai išrašytas sąskaitas, Tiekėjas ištaiso dėl jo kaltės kilusius minėtus netikslumus ir vartotojui pareikalavus, grąžina permoką, jeigu dėl kilusių netikslumų ji susidarė. 

Vartotojas turi teisę nutraukti sutartį ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie Sutarties nutraukimą, jeigu tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Esminis Sutarties pažeidimas tai yra praleistas prievolės įvykdymo terminas ir (ar) Tiekėjo prievolės per papildomai nustatytą terminą neįvykdymas.

Tiekėjas neteikia papildomų su dujomis susijusių paslaugų. 

Daugiau informacijos rasite Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėse, patvirtintose 2014-10-10 Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-248

Vartotojų ginčų ir skundų nagrinėjimas

Vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė, vykdydama energetikos veiklą, pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į energetikos įmonę ir nurodyti savo reikalavimus. Energetikos įmonė privalo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir jam motyvuotai atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Jeigu energetikos įmonė netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, atsakyme vartotojui turi būti pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo instituciją ar kitą subjektą, kompetentingą spręsti ginčą (Valstybinę energetikos reguliavimo tarnybą). Vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą neatima vartotojo teisės kreiptis į teismą. Vartotojas turi teisę ginti savo teises ir kitais, Energetikos įstatyme nenumatytais, teisėtais būdais. Daugiau informacijos pateikiama Energetikos įstatyme.

Vartotojas turi teisę užpildyti prašymą Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformoje (http://ec.europa.eu/odr/).

Plačiau Europos Komisijos parengtą klausimų ir atsakymų energijos vartotojams sąrašą galite skaityti čia.

Kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Apie Kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politiką galite skaityti čia.

ISO sertifikatai:

ISO 9001 sertifikatas

ISO 14001 sertifikatas

ISO 45001 sertifikatas

Vairāk sadaļu