Elektrum

Klientų asmens duomenų tvarkymo principai

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Elektrum Lietuva“, UAB. Kontaktinė informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais: 

Adresas: Lvivo g. 21A, Vilnius, LT-09309, Lietuva.
Telefonas: +370 700 77 000.
El. pašto adresas: info@elektrum.lt.

Pažymime, kad kai kuriais atvejais Jūsų duomenys gali būti tvarkomi dviejų kartu veikiančių duomenų valdytojų:

1. Telefono pokalbių įrašymo atveju („Elektrum Lietuva“, UAB ir SIA „Latvenergo“ (Pulkveža Brieža g. 12, Ryga, LV-1230, Latvija));

2. Santykių su klientais valdymo atveju ( „Elektrum Lietuva“, UAB  ir AB „Elektros skirstymo operatorius“ (Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215)).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

 • Elektrum paslaugų teikimas:
 • Elektrum paslaugų kokybės gerinimas ir verslo planavimas:
 • Saugumo ir teisėsaugos įgyvendinimo tikslai:
 • Rinkodaros veikla ir lojalumo skatinimas:
 • Socialinės atsakomybės principų įgyvendinimas ir reprezentacija:
 • Įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų vykdymas ir Elektrum teisių įgyvendinimas vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais:


Jūs turite toliau nurodytas duomenų subjekto teises: teisė susipažinti su duomenimis; teisė reikalauti ištaisyti duomenis; teisė reikalauti ištrinti duomenis; teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą; teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi; teisė atšaukti sutikimą; teisė į duomenų perkeliamumą; teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Informuojame, kad žemiau nurodytais atvejais, Jūsų asmens duomenų atžvilgiu, gali būti priimami automatizuoti sprendimai:

 • klientų profiliavimas siekiant siųsti asmeninio pobūdžio pranešimus remiantis informacija, kuri buvo perduota Elektrum apie Jūsų interesus ir įpročius naudojantis paslaugomis. Siekiant patenkinti Elektrum rinkodaros poreikius, Jūsų asmens duomenys atrenkami nustatant duomenų subjektų kategoriją. Pavyzdžiui, komerciniai pranešimai siunčiami klientams atsižvelgiant į tai, kokį mokėjimo būdą jie pasirinko, ir į sąskaitų apmokėjimo įpročius;
 • automatinis klientų duomenų, susijusių su klientų mokėjimo ir atsiskaitymo įpročiais, profiliavimas atliekamas įgyvendinant atsiskaitymo funkciją, įskaitant skolų išieškojimo operacijas.


Šis dokumentas (toliau – Politika) buvo parengtas siekiant informuoti šioje Politikoje nurodytus fizinius asmenis apie tai, kaip UAB „Elektrum Lietuva“ savo veikloje tvarko jų asmens duomenis, įmonės kodas 301506046, registruotosios buveinės adresas: Lvivo g. 21A, Vilnius, LT-09309, Lietuva (toliau – Elektrum).

Elektrum yra energijos tiekėjas, teikiantis toliau nurodytas paslaugas ir/ar parduodantis prekes (toliau – Paslaugos):

 • dujų pardavimo;
 • elektros;
 • išmaniųjų namų (angl. Smart House) paslaugas;
 • saulės modulių, saulės elektrinių, jų pardavimo ir instaliavimo;
 • kitas susijusias paslaugas (pavyzdžiui, klientų aptarnavimo paslaugas ir socialinės atsakomybės užtikrinimo priemonių taikymas).


Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

1. Politikos taikymo sritis

Šioje Politikoje išdėstytos asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir principai, taikomi visiems Elektrum:

 • esamiems klientams – fiziniams asmenims, kurie naudojasi Elektrum Paslaugomis;
 • potencialiems klientams – santykių su Elektrum dar nesukūrusiems fiziniams asmenims, kurie domisi Elektrum teikiamų Paslaugų sąlygomis ir (arba) kaina;
 • klientų, kurie yra juridiniai asmenys, atstovams ir kontaktiniams asmenims;
 • buvusiems klientams, įskaitant tuos, kurių sutartiniai įsipareigojimai nebuvo įvykdyti, arba tuos, kurie sutiko gauti komercinius pranešimus po sutarties nutraukimo;
 • klientų atstovams, įskaitant jų kontaktinius asmenis ir teisinius atstovus;
 • objektuose ir jų gretimose teritorijose esantiems asmenims;
 • informacinių sistemų, interneto svetainės ir techninių sprendimų (pavyzdžiui, programų) naudotojams;
 • nekilnojamojo turto, kuris reikalingas Paslaugoms teikti, savininkams ir savininkų atstovams;
 • aukcionuose dalyvaujantiems pasiūlymų teikėjams;
 • nekilnojamojo turto nuomininkams ir nuomotojams;
 • rinkodaros veikloje (pavyzdžiui, konkursuose, reklaminėse akcijose, loterijose ir socialinės atsakomybės programose) dalyvaujantiems fiziniams asmenims;


(toliau – Klientai arba Jūs).

Šioje Politikoje pateikta informacija apie tai, kaip, naudodama tam savo vidinius išteklius, įskaitant informacines sistemas (toliau – Sistemos), interneto svetainę www.Elektrum.lt (toliau – Tinklalapis) ir Elektrum mobiliąją programėlę bei Elekrum Smart House mobiliąją programėlę (toliau – Programėlė) ir teikdama savo Paslaugas, Elektrum tvarko Jūsų asmens duomenis.

Ši Politika taikoma kartu su kitomis Elektrum sąlygomis, susijusiomis su Elektrum Paslaugų, Tinklalapių ir Programėlių naudojimu.

Siekdama informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, Elektrum teikia Jums toliau pateiktą informaciją vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir Asmens duomenų apsaugos įstatymu (toliau – Įstatymas).

2. Duomenų valdytojas

Remiantis šia Politika, Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Elektrum Lietuva“, UAB. Kontaktinė informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais:

Adresas: Lvivo g. 21A, Vilnius, LT-09309, Lietuva.
Telefonas: +370 700 77 000.
El. pašto adresas: info@elektrum.lt.

Pažymime, kad kai kuriais atvejais Jūsų duomenys gali būti tvarkomi dviejų kartu veikiančių duomenų valdytojų:

1. Telefono pokalbių įrašymo atveju („Elektrum Lietuva“, UAB ir SIA „Latvenergo“ (Pulkveža Brieža g. 12, Ryga, LV-1230, Latvija));

2. Santykių su klientais valdymo atveju ( „Elektrum Lietuva“, UAB  ir AB „Elektros skirstymo operatorius“ (toliau - ESO) (Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215)).

3. Asmens duomenys ir asmens duomenų tvarkymo tikslai

Elektrum tvarko Jūsų asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), įskaitant bet neapsiribojant, toliau nurodytais tikslais.

a. Elektrum Paslaugų teikimas:

elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių ir kitų sutarčių sudarymas ir vykdymas, taip pat Paslaugų teikimas, kurių metu, be kita ko, vykdomas, pavyzdžiui:

 • Klientų tapatybės nustatymas;
 • įvairių kategorijų Klientų aptarnavimas (įskaitant socialiai pažeidžiamus vartotojus);
 • atsiskaitymų ir mokėjimų vykdymas, taip pat skolų valdymas;
 • finansinė apskaita, skolų valdymas ir finansinių interesų apsauga;


Klientų registravimas ir jų tapatybės nustatymas Programėlėje ir Tinklalapyje;

Tinklalapio ir Programėlės veikimo priežiūra.

b. Elektrum Paslaugų kokybės gerinimas ir verslo planavimas:

 • paraiškų, prašymų, reikalavimų ir pasiūlymų svarstymas;
 • rekomendacijų Klientams teikimas;
 • telefono pokalbių įrašymas;
 • statistinė ir verslo analizė (įskaitant verslo planavimą ir ataskaitų teikimą);
 • įrašų saugojimas ir apskaitos tvarkymas, įskaitant informacijos archyvavimą.


c. Saugumo ir teisėsaugos įgyvendinimo tikslai:

 • Elektrum Sistemų audito sekų užtikrinimas;
 • IT saugumo incidentų (pavyzdžiui, įvykus nesankcionuotai prieigai iš išorės prie Elektrum Sistemų, interneto svetainių ar programų), taip pat bet kokio pobūdžio kenkėjiškos veiklos Elektrum Sistemų, interneto svetainės ar programų atžvilgiu (pavyzdžiui, paskirstytų atsisakymo aptarnauti (angl. DDoS) atakų) prevencija ir tyrimas;
 • Asmens duomenų tvarkymo pažeidimų (pavyzdžiui, nesankcionuotų patekimų į Elektrum patalpas) prevencija ir tyrimas;
 • saugumo Elektrum patalpose, Elektrum objektų teritorijoje ir Elektrum objektuose užtikrinimas ir prieigos kontrolės įgyvendinimas (pavyzdžiui, leidimų išdavimas);
 • informacijos valdžios institucijoms ir kitiems asmenims, pavyzdžiui, policijai ar archyvams, teikimas.

Politikos taikymo sritis

d.    Rinkodaros veikla ir lojalumo skatinimas:

 • Elektrum Paslaugų reklama (rinkodara), įskaitant, pavyzdžiui:

tiesioginę į Klientą orientuotą reklamą;

rinkodaros statistinių duomenų rinkimą;

Kliento įpročių naudojant Paslaugas analizavimą;

 • lojalumo programos (pavyzdžiui, „Draugiškų pasiūlymų“) įgyvendinimo užtikrinimas;
 • Klientų apklausos ir nuomonių apie Elektrum Paslaugas ir produktus rinkimai;
 • pranešimų ir informacijos Klientams apie Elektrum naujienas, veiklą ir kitus aktualius įvykius teikimas;
 • bendras duomenų valdytojo veiklos vystymas ir tvarių bei pasitikėjimu grįstų santykių su Klientais ir kitais suinteresuotaisiais asmenimis kūrimas, pavyzdžiui, bendrų ar asmeninių pasveikinimų siuntimas;
 • loterijų, konkursų ir prizų traukimų organizavimas ir įgyvendinimas;
 • Klientų apsilankymų ir renginių Elektrum objektuose, taip pat kitų viešų renginių organizavimas ir reginių viešinimo priemonių naudojimas.


e.    Socialinės atsakomybės principų įgyvendinimas ir reprezentacija:

 • turų, apsilankymų ir renginių Elektrum objektuose, pavyzdžiui, skirtų biologinei įvairovei saugoti ar patarimams, dėl energijos vartojimo efektyvumo, teikti, organizavimas;
 • jaunų žmonių įtraukimas į tam tikrų temų aptarimus;
 • viešų komentarų apie Elektrum veiklą teikimas;
 • lankytojų (pavyzdžiui, studentų) priėmimas renginių metu.


f. Įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų vykdymas ir Elektrum teisių įgyvendinimas vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais:

 • informacijos nacionalinėms ir vietos kontrolės bei ikiteisminio tyrimo valdžios institucijoms, taip pat kitoms nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms, veikiančioms savo kompetencijos ribose, pavyzdžiui, policijai, teikimas;
 • informacijos teikimas kitoms trečiosioms šalims, įskaitant nacionalines ir vietos valdžios institucijas, jei tai numatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose ir būtina sudarytoms sutartims vykdyti (pavyzdžiui, informacijos teikimas Nekilnojamojo turto registrui nekilnojamojo turto pirkimo ar pardavimo atveju, informacijos teikimas ESO);
 • prašymų valdžios institucijoms ar kitiems įgaliotiems asmenims dėl informacijos apie Klientus suteikimo teikimas įstatymų numatytais atvejais, pavyzdžiui, informacijos apie žemės / konstrukcijų savininką prašymas iš Nekilnojamojo turto registro, Kadastro informacinės sistemos ar vietos valdžios institucijų;
 • iš skirstymo sistemos operatoriaus (ESO) gautos informacijos tvarkymas.


4. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

Elektrum tvarko Jūsų Asmens duomenis toliau nurodytais pagrindais:

 • Tarp Jūsų ir Elektrum sudarytos (ar būsimos) sutarties vykdymas. Šiuo atveju Elektrum tvarko Jūsų Asmens duomenis tuomet, jei jie būtini Elektrum sutarčiai vykdyti, arba tam, kad Jūsų prašymu Elektrum galėtų imtis tam tikrų veiksmų iki sutarties sudarymo. Ši nuostata visų pirma taikoma elektros pirkimo–pardavimo sutartims ir visoms kitoms tarp Elektrum ir Jūsų sudarytoms sutartims. Jei nepateiksite Asmens duomenų, kurių reikia norint vykdyti Elektrum sutartį, Elektrum negalės jos vykdyti. Elektrum neprisiima atsakomybės už įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdymą, jei sutarties neįmanoma vykdyti dėl Asmens duomenų nepateikimo.
 • Tvarkyti Jūsų Asmens duomenis būtina siekiant laikytis įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų teisinių įsipareigojimų. Pavyzdžiui, kai kuriais atvejais Elektrum privalo teikti Jūsų informaciją valdžios institucijoms, kad įvykdytų apskaitos dokumentų valdymo įsipareigojimus ir galėtų archyvuoti dokumentus.
 • Tvarkyti Asmens duomenis reikia siekiant Elektrum arba trečiosios šalies teisėtų interesų. Elektrum turi šiuos teisėtus interesus:


Užtikrinti savo komercinės veiklos plėtrą;

teikti elektros energijos tiekimo paslaugas, plėtoti ir vystyti savo Paslaugas ir užtikrinti jų tobulinimą;

užtikrinti gerų santykių su Klientais palaikymą ir didesnį Klientų pasitenkinimą;

užtikrinti Paslaugų teikimą ir (arba) ryšių palaikymą su galutiniais Paslaugų ir (arba) pranešimų gavėjais;

užkirsti kelią potencialiai finansinei ir organizacinei rizikai (pavyzdžiui, saugoti informaciją apie Klientų atsiskaitymus ir valdyti skolas);

užkirsti kelią teisinei rizikai (pavyzdžiui, tam tikrą laiką saugoti Jūsų Asmens duomenis potencialaus ginčo iškilimo atveju, kad būtų galima išspręsti ginčą);

užkirsti kelią saugumo rizikai;

organizuoti aukcionus (kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui, įskaitant transporto priemones, parduoti);

užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir užtikrinti tinkamą sutarčių vykdymą;

saugoti savo finansinius interesus (įskaitant mokėjimų ir skolų valdymą);

išlaikyti ir pritraukti Klientus;

užtikrinti Sistemos, Tinklalapių, Programėlių ir Portalo veikimą, kurti ir diegti jų patobulinimus, taip pat užtikrinti, kad Klientai jais naudotųsi;

vykdyti rinkodaros veiklą, įskaitant Paslaugų reklamavimą ir jų platinimo skatinimą;

prižiūrėti ir vystyti elektros energijos gamybos infrastruktūrą;

skatinti socialinę atsakomybę ir gerinti santykius per reprezentaciją dalyvaujant atitinkamo pobūdžio veikloje ir ją organizuojant, įskaitant Energetikos muziejaus veiklos ir Energijos vartojimo efektyvumo centro veiklos priežiūrą ir vystymą;

informuoti visuomenę apie savo veiklą ir užtikrinti Elektrum organizuojamų renginių žinomumą;

vykdyti verslo vadybą, analizę ir planavimą;

saugoti savo teises naudojantis įgaliotų ir kompetentingų valdžios institucijų paslaugomis.

 • Elektrum gavo Jūsų sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo (įskaitant sutikimą, pateiktą raštu, elektroniniu būdu Tinklalapyje arba Programėlėje, taip pat telefonu, Klientui nurodžius savo tapatybę). Pavyzdžiui, sutikimai gaunami dėl dalyvavimo Elektrum organizuojamose loterijose ir prizų traukimuose, kai naudojami Asmens duomenys, surinkti naudojant slapukus, stebimi Jūsų įpročiai internete arba kai dalyvaujate Elektrum projektuose.


5. Asmens duomenų gavėjai ir šaltiniai

Jei tai nedraudžiama pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, Elektrum gali perduoti Jūsų Asmens duomenis toliau nurodytiems gavėjams:

asmenims, susijusiems su Elektrum Paslaugų teikimu ir verslo plėtra, įskaitant, bet neapsiribojant:

informacinių sistemų konsultantus ir sistemų paslaugų teikėjus;

rangovus (pavyzdžiui, statybos rangovus, kurie gauna nekilnojamojo turto savininkų Asmens duomenis);

Klientų nuomonių apklausų rengėjus;

tyrimų paslaugų teikėjus;

paslaugų teikėjus, užtikrinančius ryšius su Klientais arba siunčiančius Klientams informaciją (pavyzdžiui, skambučių centrus);

Klientų aptarnavimo paslaugų teikėjus;

pašto ir pristatymo paslaugų teikėjus;

bankus ir kitus mokėjimo ir finansinių paslaugų teikėjus, taip pat paslaugų teikėjus, užtikrinančius apsikeitimą informacija tarp Elektrum ir finansinių paslaugų teikėjų;

kūrybines ir medijų agentūras, reklamos ir rinkodaros paslaugų teikėjus, renginių rėmėjus ir organizatorius;

visuomenės informavimo paslaugų teikėjus (pavyzdžiui, žiniasklaidą);

Elektrum sprendimų kūrėjus, valdytojus ir teikėjus (pavyzdžiui, jei reikia sumontuoti saulės baterijų plokštes);

draudimo paslaugų teikėjus;

teisinių paslaugų teikėjus;

nekilnojamojo turto valdymo ir administravimo paslaugų teikėjus;

spausdinimo paslaugų teikėjus;

skolų išieškojimo paslaugų teikėjus ir kreditingumo informacijos teikimo įmones;

apsaugos ir saugumo paslaugų teikėjus;*

* Visas duomenų gavėjų kategorijų sąrašas pateikiamas čia.

 • Jūsų įgaliotiems atstovams, su kuriais Elektrum bendrauja siekdama užtikrinti Paslaugų teikimą arba apsaugoti savo interesus, taip pat kitais šioje Politikoje nurodytais tikslais;
 • teisėsaugos institucijoms, kitoms valdžios institucijoms ir visuomenines paslaugas teikiantiems ir panašiems asmenims, pavyzdžiui, teismams, policijai, prokuratūrai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir notarams;
 • sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, jei klientų aptarnavimo centre prireikia medicininės pagalbos).


Be to, Elektrum gali gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui:

 • nacionalinių ir vietos valdžios institucijų/įstaigų (pavyzdžiui, ESO, Nekilnojamojo turto registro, Kadastro informacinės sistemos, vietos valdžios, archyvų, Migracijos departamento);
 • kreditingumo informacijos teikimo įmonių ir kitų asmenų, kurie turi teisę saugoti informaciją apie asmenų mokumą, kad galėtume patikrinti Kliento gebėjimą sumokėti už Elektrum Paslaugas;
 • partnerių, su kuriais bendradarbiaujame ir kurie padeda Elektrum priiminėti iš Jūsų mokėjimus (pavyzdžiui, tais atvejais, kai mokate už Elektrum Paslaugas prekybos centre arba pašte).


Taip pat kai kuriais atvejais Elektrum keičiasi Jūsų Asmens duomenimis su ESO ir (arba) Skirstymo tinklo operatoriumi (toliau - STO) toliau nurodytais tikslais, kuriais numatyta veikla vykdoma vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais:

 • elektros energijos skirstymo infrastruktūros ir sistemų priežiūra ir elektros energijos tiekimas;
 • Klientų aptarnavimo paslaugų teikimas;
 • atsiskaitymų, mokėjimų ir finansų apskaita;
 • Klientų reikalavimų ir nuomonių apklausų rezultatų analizė;
 • Paslaugų teikimas;
 • Elektrum ir ESO, STO interesų apsauga.


6. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis ir tokia apimtimi, kiek pagrįstai būtina konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.

Elektrum saugos Jūsų Asmens duomenis:

 • tiek, kiek būtina arba leidžiama pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (pavyzdžiui, elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis saugoma 10 metų po jos nutraukimo) ir
 • tiek, kiek galios tarp Jūsų ir Elektrum pasirašyta sutartis (jei šie Asmens duomenys susiję tik su šia konkrečia sutartimi) (pavyzdžiui, informacija apie kontaktinį asmenį arba asmens tapatybės nustatymo informacija Portalui naudoti), ir
 • tiek, kiek būtina norint įgyvendinti Politikos 4 skirsnyje nurodytus Asmens duomenų tvarkymo tikslus (pavyzdžiui, Sistemos audito sekos saugomos iki 10 metų, Elektrum klientų aptarnavimo tarnybos garso įrašai saugomi iki 2 metų).


7. Asmens duomenų perdavimas į šalis už Europos Sąjungos ribų

Kai kuriais atvejais Elektrum gali perduoti Asmens duomenis į šalis už Europos Sąjungos ribų, pavyzdžiui, naudodamasi duomenų saugojimo sprendimais, kurie užtikrina duomenų saugojimo paslaugų teikimą už Europos Sąjungos ribų, arba pasitelkdama trečiąsias šalis, kurios padeda Elektrum vykdyti veiklos metu iškylančias užduotis, nurodytas šioje Politikoje, taip pat atsakydama į Jūsų ir savo įgaliotų atstovų, kai Jūs arba jie yra ne Europos Sąjungoje, prašymus.

Atsižvelgdama į aplinkybes, Elektrum gali pasirinkti specialias Reglamente numatytas papildomas Asmens duomenų apsaugos priemones, pavyzdžiui, įtraukti į sutartį, sudaromą su Asmens duomenų gavėju, ES Standartines sutarčių sąlygas arba naudoti išimtis, pavyzdžiui, remtis poreikiu vykdyti tarp Jūsų ir Elektrum pasirašytą sutartį.

Jūs turite teisę susipažinti arba gauti informaciją apie minėtas papildomas apsaugos priemones. Tam galite pasinaudoti Politikos 2 arba 3 skirsnyje pateikta Elektrum kontaktine informacija. 

8. Jūsų teisės tvarkant Asmens duomenis

Jūs turite toliau nurodytas duomenų subjekto teises.

 • Teisė susipažinti su duomenimis. Tai reiškia, kad turite teisę:

gauti iš Elektrum patvirtinimą, ar su Jumis susiję Asmens duomenys yra tvarkomi;

jei Elektrum tvarko Jūsų Asmens duomenis, turite teisę susipažinti su atitinkamais Asmens duomenimis ir gauti informaciją apie jų tvarkymo tikslus, Asmens duomenų kategorijas, Asmens duomenų gavėjų kategorijas, laikotarpį, kurį Asmens duomenys bus saugomi, Jūsų duomenų apsaugos teises, Asmens duomenų gavimo šaltinį ir automatizuotą sprendimų priėmimą (jei toks vykdomas). Su šia informacija galite susipažinti šioje Politikoje. Didžiąją savo Asmens duomenų dalį Klientai – elektros energijos vartotojai – gali rasti prisijungę prie vartotojo profilio interneto svetainėje www.elektrum.lt. Jei norėtumėte gauti papildomos informacijos apie savo Asmens duomenis, susisiekite su Elektrum pasinaudoję jos kontaktine informacija, pateikta Politikos 2 ar 3 skirsnyje.

Elektrum gali paprašyti sumokėti pagrįstą mokestį, skirtą padengti administracinėms išlaidoms, patirtoms teikiant papildomas Jūsų paprašytas Asmens duomenų kopijas. Jei pateiksite prašymą elektronine forma ir neprašysite pateikti duomenų kitais būdais, Elektrum pateiks informaciją įprastai naudojama elektronine forma.

 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Esant netikslumams turite teisę paprašyti, kad Elektrum ištaisytų netikslius Asmens duomenis.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis. Turite teisę paprašyti Elektrum ištrinti Jūsų Asmens duomenis, jei:


Atšaukėte savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, tačiau turėkite omenyje, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymui, vykdytam suteikto sutikimo galiojimo laikotarpiu;

Asmens duomenys nebėra reikalingi siekiant šios Politikos 4 skirsnyje nurodytų tikslų, kuriais jie buvo tvarkomi;

Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;

Asmens duomenys turi būti ištrinti vadovaujantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais.

Prašome atkreipti dėmesį, kad teisė reikalauti ištrinti duomenis netaikoma atvejais, kai Elektrum turi pareigą tvarkyti Asmens duomenis pagal įstatymus arba tvarkyti duomenis būtina archyvavimo, viešųjų interesų įgyvendinimo ar statistiniais tikslais, taip pat siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

 • Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą. Turite teisę paprašyti Elektrum apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei:

Jūs užginčijote Asmens duomenų tikslumą arba jų tvarkymo teisėtumą (apribojimas taikomas užginčijimo proceso vykdymo metu);

Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nesutinkate, kad Asmens duomenys būtų ištrinti;

Elektrum nebereikia Asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

 • Teisė nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi. Bet kuriuo metu, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi remiantis 4 skirsnyje nurodytais teisėtais interesais ir/arba sutikimu, turite teisę nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, ir nesutikti su 9 skirsnyje aprašytu profiliavimu ir automatizuotu sprendimų priėmimu. Elektrum turi teisę ir toliau tvarkyti Jūsų Asmens duomenis nepaisydama gauto pranešimo, kad nesutinkate, jog jie būtų tvarkomi, jei įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdama pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Tais atvejais, kai Elektrum naudoja Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kuriuo metu, nenurodydami priežasčių ir nepatirdami jokių neigiamų pasekmių, nesutikti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais, kai tvarkymas apima profiliavimą (kaip jis apibrėžtas šios Politikos 9 skirsnyje).

 • Teisė atšaukti sutikimą. Turite teisę atšaukti savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu (kaip apibrėžta šios Politikos 5 skirsnyje). Jei sutikimas pateiktas per Portalą, Programą arba Tinklalapius, galite atšaukti savo sutikimą, atitinkamai, Portale, Programoje arba Tinklalapiuose. Kitais atvejais galite atšaukti sutikimą pasinaudoję Politikos 2 ar 3 skirsnyje pateikta Elektrum kontaktine informacija.


Jei atšauksite sutikimą, įskaitant sutikimą naudoti slapukus, Elektrum turės teisę apriboti savo Paslaugų funkcijas ir apimtį, įskaitant Portalo, Programėlių ir Tinklalapio paslaugų apimtį, taip pat susijusių paslaugų teikimą, atsižvelgiant į atitinkamų Asmens duomenų prieinamumą. Tokiais atvejais, jei Elektrum neturės Asmens duomenų, kurių reikia norint teikti Paslaugas ir (arba) vykdyti funkcijas, atšaukus sutikimą ji negalės teikti Jums atitinkamų Paslaugų. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymui, vykdytam tokio sutikimo galiojimo laikotarpiu.

 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Turite teisę gauti savo Asmens duomenis, kuriuos pateikėte Elektrum, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir turite teisę paprašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (paslaugų teikėjui), jei šie Asmens duomenys tvarkomi automatinėmis priemonėmis arba sutikimo pagrindu (kaip apibrėžta šios Politikos 4 skirsnyje).
 • Teisė pateikti skundą. Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą Elektrum ir priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų inspekcijai. Jei pageidaujate pateikti skundą Valstybinei duomenų inspekcijai, prašome prieš kreipiantis į Inspekciją pirmiausia susisiekti su Elektrum. Elektrum rūpinasi Jūsų Asmens duomenų apsauga ir suteiks Jums reikiamą pagalbą.


Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, galite pasinaudoti šios Politikos 2 ar 3 skirsnyje pateikta Elektrum kontaktine informacija, nebent šiame skirsnyje būtų nurodyta kitaip.

9. Automatizuotas sprendimų priėmimas tvarkant Asmens duomenis

Žemiau nurodytais atvejais, Jūsų Asmens duomenų atžvilgiu, gali būti priimami automatizuoti sprendimai:

Klientų profiliavimas siekiant siųsti asmeninio pobūdžio pranešimus remiantis informacija, kuri buvo perduota Elektrum apie Jūsų interesus ir įpročius naudojantis Paslaugomis. Siekiant patenkinti Elektrum rinkodaros poreikius, Jūsų Asmens duomenys atrenkami nustatant duomenų subjektų kategoriją. Pavyzdžiui, komerciniai pranešimai siunčiami Klientams atsižvelgiant į tai, kokį mokėjimo būdą jie pasirinko, ir į sąskaitų apmokėjimo įpročius;

automatinis Klientų duomenų, susijusių su Klientų mokėjimo ir atsiskaitymo įpročiais, profiliavimas atliekamas įgyvendinant atsiskaitymo funkciją, įskaitant skolų išieškojimo operacijas. Kliento mokėjimo ir atsiskaitymo įpročiai (įskaitant neigiamą mokėjimų istoriją) gali padaryti poveikį pranešimų turiniui ir Jums teikiamų Paslaugų asortimentui;

mokėjimų už Elektrum Paslaugas istorija gali padaryti poveikį Jūsų teisei vykdyti mokėjimus dalimis. Jei Jūsų atsiskaitymų istorija teigiama, galėsite mokėti už Paslaugas dalimis.

10. Asmens duomenų tvarkymas naudojant slapukus

Išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą naudojant slapukus pateikta Programėlėse ir Tinklalapyje.

Programėlėse ir Tinklalapyje gali būti pateiktos nuorodos į kitas interneto svetaines. Tačiau jei naudositės šiomis nuorodomis, turėtumėte žinoti, kad Elektrum nevaldo kitų interneto svetainių. Todėl Elektrum negali prisiimti atsakomybės už bet kurios informacijos, kurią pateikiate, kai lankotės tokiose interneto svetainėse, apsaugą ir konfidencialumą ir šioms svetainėms šis pareiškimas dėl privatumo netaikomas. Turite būti atsargūs ir susipažinti su atitinkamos interneto svetainės pareiškimu dėl privatumo ar konfidencialumo.

11. Vaikų Asmens duomenys

Nepilnametis (vaikas) gali dalyvauti Elektrum organizuojamuose projektuose, kuriuose gali dalyvauti jaunesni kaip 18 metų asmenys (pavyzdžiui, teikdamas paraiškas dalyvauti turuose ir kituose Elektrum projektuose), jei vaiko teisėtas atstovas suteikė Elektrum sutikimą dėl vaiko dalyvavimo atitinkamame projekte ar renginyje.

12. Politika

Elektrum turi teisę pildyti šią Politiką ir pateikti galiojančią jos versiją šioje Politikoje nurodytoje Elektrum interneto svetainėje ir Programėlėse. Elektrum informuos Jus apie esminius šios Politikos pakeitimus.

Paskutinė Politikos peržiūros data: 2019 gegužės 10 d.

Vairāk sadaļu